Privacyverklaring

Uw Officemanager.NL  respecteert uw recht op privacy en houdt zich aan de regelgeving op dat gebied. Om u goed van dienst te kunnen zijn, zijn er wel gegevens van u nodig. Daarom is deze privacyverklaring opgesteld zodat u weet wat u op dit terrein mag verwachten.

Uw Officemanager.NL verwerkt uw persoonsgegevens. De contactgegevens luiden als volgt:

Uw Officemanager.NL  verzamelt  en verwerkt onder meer de volgende informatie van u:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Rekeningnummer (voor als er een rekening moet worden betaald).

De gegevens die verzameld worden, worden door u als geïnteresseerde zelf aangegeven.

De reden waarom Uw Officemanager.NL deze gegevens verzamelt en verwerkt is om indien van toepassing de eventuele overeenkomst met u uit te voeren en hierover zo nodig contact met u te kunnen opnemen. En of om geïnteresseerden die daar toestemming voor hebben gegeven informatie toe te kunnen sturen over de diensten van Uw Officemanager.NL.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals marketing- of onderzoeksdoeleinden, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven. Er worden niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten genomen over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben.

Bij de opslag en verwerking houdt Uw Officemanager.NL  zich aan de voorschriften van de AVG. Uw Officemanager.NL verwerkt alleen gegevens in de volgende situaties:

De betrokkene heeft zelf toestemming gegeven voor de verwerking;

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of geschiedt op verzoek van de klant voor het sluiten van een overeenkomst;

Het is noodzakelijk vanwege Nederlandse fiscale wetgeving.

Uw Officemanager.NL verstrekt persoonsgegevens van klanten en geïnteresseerden uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

Er vindt geen automatische profilering plaats. Wel registreert Uw Officemanager.NL het IP-adres van uw computer en de gegevens die uw browser meestuurt, zoals de geografische locatie, datum en tijd, en gebruikt deze voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

De gegevens worden online opgeslagen in Dropbox. Dit pakket is beveiligd tegen inbreuk door derden en de gegevens worden niet aan derden verstrekt. Uw Officemanager.NL neemt verder passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens, dan kunt contact opnemen.

Uw gegevens worden bewaard zo lang als dat nodig is om de eventuele overeenkomst te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat uw gegevens minimaal worden bewaard voor de duur dat u gebruik maakt van de diensten van Uw Officemanager.NL.  Op grond van fiscale wetgeving is het verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die tot de bedrijfsadministratie behoren gedurende zeven jaar te bewaren.

U heeft als verstrekker van gegevens altijd het recht om:

 • uw gegevens te beperken; u kunt vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
 • uw toestemming voor verwerking in te trekken;
 • uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen, tenzij u een klant bent, dan kan verwijdering pas plaatsvinden na zeven jaar;
 • uw gegevens te laten overdragen aan een derde; als u bijvoorbeeld wilt overstappen naar een andere, dan kunt u ons vragen uw gegevens aan de nieuwe dienstverlener te verstrekken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uw Officemanager.NL.

Hier toe kunt u een bericht sturen aan info@uwofficemanager.nl. Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zal er zo snel mogelijk en in elk geval binnen één  maand aan uw verzoek worden voldaan. Als u een dergelijk verzoek bij indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat de overeenkomst niet (meer) kan worden uitgevoerd. Voor de goede orde wordt hierbij opgemerkt dat het een en ander u niet ontslaat van uw verplichtingen op grond van de overeenkomst, zoals de op u rustende betalingsverplichting.

In geval van vragen over deze privacyverklaring kunt u altijd contact opnemen.

Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als aanvulling: als u gaat naar de Facebookpagina van Uw Officemanager.NL worden er cookies bij u geplaatst. Facebook plaats deze cookies door het gebruik van Facebook Insights. Deze cookies blijven zonder actieve verwijdering twee jaar actief en hebben als doel enerzijds het advertentiesysteem van Facebook te verbeteren en anderzijds relevante content aan te kunnen bieden voor beheerders. De gegevens worden geanonimiseerd doorgegeven aan Uw Officemanager.NL, maar dat doet niets af aan het feit dat de verwerking plaatsvindt en de cookies worden geplaatst bij u, de bezoeker. Helaas kan Uw Officemanager.NL deze functie van Facebook (nog)niet uitzetten, wel bent u hierbij op de hoogte van deze functie.

Deze website maakt ook gebruik van een Facebook Pixel. Facebook plaatst hiermee een tracking First Party cookie. Het doel hiervan is retargeting en de grondslag is een commercieel belang. Door dit cookie verzamelt Facebook doelgroepstatistieken waardoor Uw Officemanager.NL gerichter advertenties kan plaatsen. Deze gegevens worden echter wel geanonimiseerd doorgegeven. Deze data wordt naar Facebook verzonden zolang er sprake is van een relatie tussen Uw Officemanager.NL en Facebook.

Juli 2020: De gevolgen van het einde van de “Privacy Shield” worden onderzocht. De volgende stappen zullen worden gezet:

 1. Er zal gekeken worden waar de programma’s staan;
 2. Er zal gekeken worden wie er toegang heeft tot de data;
 3. Er zal gekeken worden welke regelgeving de data nu beschermt;
 4. Er zal gekeken worden of er afspraken zijn over uitwisseling.

Als er niet gegarandeerd kan worden dat er geen data uitwisseling plaatsvindt met de Verenigde Staten van Amerika dan zal er:

5. Een verzoek worden ingediend bij de leverancier om aan de voorwaarden van de GDPR te voldoen;

Of

6. Er zal een alternatief programma binnen de Europese Unie worden gezocht.

Het tijdsplan voor bovenstaande acties is als volgt:

 • Eind maart 2024 zullen stappen 1 tot en met 4 zijn uitgevoerd;
 • Eind juli 2024 zullen stappen 5 en 6 zijn uitgevoerd.

Woerden, juli 2020