Algemene Voorwaarden

Uw Officemanager.NL – 11 december 2018

 

 1. Definities

In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Opdrachtnemer: Uw Officemanager.NL (KvK-nummer 30247685).

Opdrachtgever: iedere (natuurlijke of rechts-)persoon die een Overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Schriftelijk: door middel van een ondertekend document, een brief, een fax of een e-mailbericht.

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Werkzaamheden: de werkzaamheden die Opdrachtnemer met Opdrachtgever is overeengekomen.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1      De Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Opdrachtnemer en Overeenkomsten.

2.2      Andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3      Afwijkingen van de Overeenkomst en de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4      Indien de Overeenkomst en de Voorwaarden onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

2.5      Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst laat de  toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen die de strekking van die nietige of vernietigde bepalingen zo goed mogelijk benaderen.

 

 1. Offerte & Overeenkomst

3.1      Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtgever zijn vrijblijvend, herroepbaar en geldig tot 30 dagen na het uitbrengen ervan.

3.2      Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien Opdrachtnemer een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt en/of met de uitvoering daarvan start.

 

 1. Prijzen & Betaling

4.1      De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, heffingen van overheidswege, reiskosten, kosten van het inschakelen van derden en overige onkosten die Opdrachtnemer maakt om de Overeenkomst uit te kunnen voeren.

4.2      Geoffreerde of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen, prijzen van leveranciers, kosten van materialen, vervoer, lonen, belastingen, heffingen, invoerrechten en andere prijsbepalende factoren. Opdrachtnemer is gerechtigd prijzen eenzijdig te wijzigen indien genoemde prijsbepalende factoren wijzigen. Indien de daarmee samenhangende prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is Opdrachtgever bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden, mits de ontbinding binnen 14 dagen na mededeling van genoemde prijswijziging schriftelijk geschiedt.

4.3      Betaling geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum, in euro’s en zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering die Opdrachtgever op Opdrachtnemer heeft of meent te hebben.

4.4      Bij overschrijding van de betalingstermijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente van 2% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd. Als de wettelijke handelsrente hoger is, geldt de wettelijke handelsrente. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van € 1.000,00.

 

 1. Meerwerk

5.1      Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is verplicht deze aanvullende kosten te betalen. Alle wijzigingen in de Werkzaamheden, hetzij door een bijzondere (van de eerdere Overeenkomst afwijkende) opdracht van Opdrachtgever, hetzij door noodzakelijk gebleken werkzaamheden om onvoorziene moeilijkheden te voorkomen of gerezen problemen op te lossen, zijn meerwerk.

5.2      Opdrachtgever aanvaardt dat het moment van oplevering c.q. afronding van de Werkzaamheden door meerwerk kan worden beïnvloed.

 

 1. Uitvoering Overeenkomst

6.1      Opdrachtnemer is gerechtigd de Werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Indien genoemde derden aansprakelijkheidsbeperkingen hanteren, dan mag Opdrachtnemer deze mede namens Opdrachtgever aanvaarden.

6.2      Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen voor afronding van  de Werkzaamheden zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van deze termijnen geeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, opschorting van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen of schadevergoeding.

6.3      Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer alle informatie die relevant is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

6.4      Indien Partijen overeenkomen dat Opdrachtnemer de Werkzaamheden op het kantoor van Opdrachtgever verricht, zorgt Opdrachtgever er voor dat Opdrachtnemer tijdig en kosteloos beschikt over een eigen werkruimte met een bureau, een bureaustoel, een computer, print- en kopieerfaciliteiten en een internet-, telefoon- en faxaansluiting. In dat geval zorgt Opdrachtgever ervoor dat uitvoering van de Werkzaamheden kan plaatsvinden op normale werkuren (maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 18.00 uur).

 

 1. Klachten

7.1      Eventuele klachten over de Werkzaamheden of facturen van Opdrachtnemer dienen binnen 14 dagen na de datum van afronding van de Werkzaamheden of de factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Later ingediende klachten worden niet in behandeling genomen. Daarnaast leidt dit voor Opdrachtgever tot verval van alle rechten om naar aanleiding daarvan nog te ageren richting Opdrachtnemer.

 

 1. Beëindiging & Opschorting

8.1      Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst per direct en zonder ingebrekestelling te ontbinden indien (a) Opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst of de Voorwaarden niet nakomt en/of (b) na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn/haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen en/of (c) Opdrachtgever in surseance van betaling of faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend en/of (d) de vennootschap c.q. het  bedrijf van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd en/of (e) Opdrachtgever overlijdt.

8.2      In de in artikel 8.1 genoemde gevallen zijn alle openstaande facturen van Opdrachtnemer direct opeisbaar, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op een volledige schadevergoeding.

 

 1. Aansprakelijkheid & Verjaring

9.1      In situaties waarin Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer recht heeft op schadevergoeding is Opdrachtnemer voor niet meer aansprakelijk dan voor directe, aantoonbare en werkelijk geleden schade. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder gederfde winst en door derden geleden schade.

9.2      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van de uitoefening van het in artikel 8.1 vermelde opschortings- en ontbindingsrecht.

9.3      Indien op Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald. Indien geen uitkering krachtens die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over de laatste 6 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, tot een maximum van € 5.000.

9.4      Alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer verjaren na afloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag nadat deze opeisbaar zijn geworden.

9.5      Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt alle hiermee samenhangende kosten van Opdrachtnemer.

 

 1. Overmacht

10.1  Indien overmacht Opdrachtnemer belet haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, dan is zij niet aansprakelijk en heeft zij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.2    Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die naar redelijkheid en billijkheid buiten de macht van Opdrachtnemer ligt, waaronder ziekte  van Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde hulppersonen, een tekortkoming van de leveranciers of hulppersonen van Opdrachtnemer in de nakoming van de met haar gesloten overeenkomsten, storingen in de levering van energie, internet, data, programmatuur en materialen, verkeersstoringen en -calamiteiten, brand en/of storing in het bedrijf van Opdrachtnemer of in dat van hulppersonen, iedere verhindering of tekortkoming van of hulppersonen of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, vorst, sneeuwval, ijzel, storm, overstromingen of ander onwerkbaar weer, stakingen, onlusten, oorlog, alsmede alle andere maatregelen van overheidswege die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren.

10.3    Opdrachtnemer kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer haar verplichtingen had moeten nakomen.

10.4    In geval van overmacht kunnen Partijen de verplichtingen op grond van de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan 90 dagen zijn Partijen gerechtigd de  Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

 

 1. Geheimhouding

11.1    Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is vermeld of als dit voortvloeit uit de informatie.

11.2    Partijen zijn gerechtigd vertrouwelijke informatie te openbaren als dit noodzakelijk is (a) op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak of (b) indien een overheidsinstantie, zoals de Belastingdienst, hen daartoe verplicht of (c) indien dit noodzakelijk is ter onderbouwing of afwering van vorderingen die Partijen op elkaar hebben of menen te hebben.

11.3    Partijen leggen de in artikel 11.1 genoemde verplichtingen op aan door hen in te schakelen derden.

11.4    Opdrachtnemer is gerechtigd om in promotionele of publicitaire uitingen te refereren aan de Overeenkomst en de Werkzaamheden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.1.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

12.1    Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Er is alleen sprake van enige overdracht indien Partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

 

 1. Privacy

13.1    Ter uitvoering van de Overeenkomst gebruikt Opdrachtnemer een aantal persoonsgegevens van Opdrachtgever. Opdrachtnemer gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. In de privacyverklaring van Opdrachtnemer wordt vermeld op welke wijze genoemde persoonsgegevens worden verwerkt.

 

 1. Recht & Rechter

14.1    Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2    Eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.